Urban Skyline by Milena Gaytandzhieva, 40x50 cm

Urban Skyline by Milena Gaytandzhieva, 40×50 cm