Skier – watercolor illustration by Milena Gaytandzhieva 2018