Marble Shades - detail

Marble Shades – detail, painting by Milena Gaytandzhieva